၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး (BMTA) ၏ ပဥၥမ အၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

BMTA announcement 2015_Page_1BMTA announcement 2015_Page_2BMTA announcement 2015_Page_3

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး (BMTA) ၏
ပဥၥမ အၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ေန႔စြဲ ။ ။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္
တာခ့္ခရိုင္ မဲေဆာက္ေဒသအတြင္းရွိ ေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားတို႔၏ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ ပညာေရးကို တာ၀န္ယူေနၾကသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း (၇၄) ေက်ာင္းမွ ဆရာ/ဆရာမ ( ၇၉၀) ေက်ာ္တို႔ သည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတူတကြေဆာင္ရြက္ၾကရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ/ဆရာမ မ်ား အစည္းအရံုး ( Burmese Migrant Teachers’ Association ) ကို (၂၀၀၅) ခုႏွစ္မွ စ၍ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအရံုး၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ – ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ပညာေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမိုေပၚလြင္ေစရန္ျဖစ္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ေရႊ႔႕ေျပာင္းေဒသရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ား စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာေရး၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆရာ/ ဆရာမ မ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ ေက်ာင္း အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ရိုင္းပင္းကူညီ ေလးစားယံုၾကည္မႈ ရရွိေစေရး၊ ဆရာ/ ဆရာမမ်ား အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ၊ အရည္အခ်င္းမ်ား ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ ကာကြယ္ ျမွင့္တင္ ေပးေရး၊ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးတိုင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးရန္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို ့ျဖစ္ေပသည္။
အစည္းအရံုး၏ ပထမအၾကိမ္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕ကို (၂၀၀၇) ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈)ရက္ေန႔မွ မတ္လ(၃) ရက္ေန႔ အထိက်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွက္ပြဲမွ ပထမသက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး၏ အလုပ္အမွဴေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၅) ရက္ (ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔)တိုင္းတြင္ (၂) ႏွစ္တႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ပဥၥမ အၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမွဳေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ တင္ ေျမွာက္ပြဲ ကို ျပဳ လုပ္ကာ BMTA အား ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ အထိ ေနာက္ (၂) ႏွစ္ သက္တန္းကာလအတြက္ ဦးေဆာင္ေပးရမည့္ ေအာက္ပါ အလုပ္အမွဳေဆာင္သစ္ ( ၁၁ ) ဦးနွင့္ အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္ (၆) ဦး တို႔အား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲ တက္ေရာက္ၾကသည့္ အဖြဲ႕၀င္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ဆႏၵ သေဘာထားအေလွ်ာက္ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားနွင့္ အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ား-
၁။ ဆရာမ ေဒၚေရႊစင္ဝင္း ဥကၠဌ
၂။ ဆရာ မန္းေရႊႏွင္း ဒုတိယဥကၠဌ
၃။ ဆရာ ဦးႏို္င္ႏိုင္ထြန္း အတြင္းေရးမွဴး
၄။ ဆရာ ေက်ာ္ဆန္း တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး/စည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံ
၅။ ဆရာမ ေဒၚဝါဝါျမင့္ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ
၆။ ဆရာ ဦးေနာေနာ္ တြဲဖက္ စည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံ
၇။ ဆရာ ဦးမင္းမင္း စီမံကိန္းတာ၀န္ခံ
၈၊ ဆရာ ဦးေဇာ္ထက္ စာရင္းစစ္ (၁)
၉။ ဆရာမ ေဒၚဇူလိုင္မိုး စာရင္းစစ္ (၂)
၁၀။ ဆရာ ဦးကိုရဲ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ
၁၁။ ဆရာ ဦးထိုက္သူေအာင္ ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ
၁၂။ ဦးေကာင္းျမတ္ အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္
၁၃။ ေစာသာေတာ အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္
၁၄။ ဦေဇာ္လြင္ဦး အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္
၁၅။ ဦးမင္းမင္းသိန္း အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္
၁၆။ စေအာင္ေဇာ္မင္း အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္
၁၇။ ဦးႏိုင္လင္းထက္ အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး
အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၅)
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုးအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအရုံးအား အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ( ၈ – ၁၀ – ၂၀၁၅ ) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ အမွဳ ေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေအာက္ပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ( B.M.T.A ) ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႔ ( Board of Advisory ) ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ –
BMTA ၏ အၾကံေပးအဖြဲ ့၀င္မ်ား
၁။ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္
၂။ ေဒါက္တာသိန္းလြင္
၃။ ဦးသိန္းႏိုင္
၄။ ေဒၚထက္ထက္ေအာင္
၅။ ေဒၚသူဇာမိုး

( ေဒၚေရႊစင္ဝင္း)
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး(BMTA)
ရက္စြဲ – ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀) ရက္

Advertisements
This entry was posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္, Burmese pages only. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s