အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမ်ား အစည္းအရံုး၏ တိုက္တြန္းပန္ၾကားခ်က္။

BMTA letter head

အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆို ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမ်ား အစည္းအရံုး၏ တိုက္တြန္း ပန္ၾကားခ်က္။
ေန႔စြဲ။ ။ ၃၁၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၁၅

ယခုအခါ အသစ္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒနွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္ေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္လ်က္ရွိေနၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ ေမွာက္မႈ အေပၚ ရဟန္းရွင္လူမိဘျပည္သူမ်ားကလည္း တခဲနက္ အားေပးေနၾကသည္ကို ေတြ ့ရွိရ သည္။
ထို ့အျပင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ (NNER) နွင့္အတူ ၀ါရင့္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ကထိကမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ အသင္းအဖြဲ ့မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအမ်ားကလည္း အနာဂတ္ပညာေရးအက်ဳိးအတြက္ အမွန္တကယ္လိုလားခ်က္ျဖစ္၍ အားရ၀မ္းသာ ၾကိဳဆိုအားေပး လွ်က္ရွိၾကသည္။ ထို ့အတူပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္း သူမ်ားအတြက္လည္း အနာဂတ္အက်ဳိးရွိမည့္ ပညာေရး ရလဒ္ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ ပါသည္။
လက္ရွိသပိတ္ေမွာက္လ်က္ရွိေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ျဖစ္သလို ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ပညာေရး အတြက္လည္း အမွန္တကယ္ လိုလားေတာင္းတခ်က္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔နွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသစ္ေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသည့္ ပညာေရး ျပဳျဳပင္ေျပာင္းလဲေရး နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ယက္ (NNER) ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀ သေဘာတူေထာက္ခံပါသည္။
ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံ လုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္ (NNER) တို႔ ပါ၀င္သည့္ (၄) ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမွ ျမန္မာ့ပညာေရး၏ အနာဂတ္အတြက္ ရလာဒ္ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာလိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်ီတက္ေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို   ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုးမွ ဂုဏ္ယူစြာ မွတ္တမ္းတင္အပ္ ပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တခဲနက္ တိုက္တြန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ (၄) ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလာဒ္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အေလးအနက္ထား ေဖၚေဆာင္ ေပးပါရန္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုးမွ တိုက္တြန္းေတာင္းဆို ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေဒၚေရႊစင္ဝင္း
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး

ဆက္သြယ္ရန္
– ေဒၚေရႊစင္၀င္း ( ဥကၠဌ) 0783006046
– ဦးနိုင္နိုင္ထြန္း ( အတြင္းေရးမွဴးး) 0875247034
– မန္းေရႊနွင္း ( ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ)0872020584
-bmta05@gmail.com

Advertisements
This entry was posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s