“ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး၏ ကမာၻ႕ ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခ်က္”

BMTA announcement 10h OCT 2013 _ Final__Page_1BMTA announcement 10h OCT 2013 _ Final_

ေန႔စြဲ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္။

ေနာက္ခံ သမိုင္း
၁၉၈၈ ခုႏွစ္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ အရွိန္ျမင့္မားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေနရာ ေဒသ အသီးသီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေနရာေဒသမ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွ တစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လာေရာက္ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေရႊ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပါဝင္လာၾကေသာ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးမ်ားအ တြက္ ယခုအခါတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အႏွံ့အျပားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းေပါင္း (၁၃၀) ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၄၀၀၀၀) ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားေနၾကပါသည္။
ထိုေက်ာင္းမ်ား၏ အဓိက တန္ဖိုးမွာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ပညာ သင္ၾကား ႏိုင္ခြင့္ရရွိ ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ကေလးကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ား အပါအဝင္ ကေလးအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံရမႈမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈ ႏွင့္ မကင္းေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈမ်ား အပါအဝင္ ကေလးငယ္မ်ားကို အလဲြအသံုးျပဳ ခံရျခင္းမ်ားမွ ကင္းေဝးေစသည့္အျပင္ မိဘမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနခ်ိန္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳ ေဘးကင္းမႈ အရွိဆံုးအိမ္ (Safe house) မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ကေလးမ်ား၏ အသိဥာဏ္ဖြ႕ံျဖိဳးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အသိစိတ္ဓါတ္ အေတြးအေခၚမ်ား ျမင့္မား လာေစေရးအတြက္ သင္ၾကားေပးရာ ဌာနႀကီးမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာအရည္အေသြးမ်ားကိုလည္း ေဒသ အသီးသီးရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရး ဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး အဖြဲ႕မ်ား ေဒသတြင္း ပညာေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပညာေရးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ မ်ားျဖင့္ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေပး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရရွိႏိုင္မႈ အေျခအေန
အထက္တန္းလြန္ အဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ GED exam ကဲ့သို႔ေသာ program မ်ား၊ ထိုင္းသက္ႀကီး ပညာေရး (သို႔မဟုတ္) အေ၀းသင္ ပညာေရး ေကာ္ေဆာ္ေနာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ အထက္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ ရယူမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး ဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၁၀ တန္းေျဖဆိုသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အတန္းအလိုက္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈ မရွိေသးပါ။
အထူးသျဖင့္ အငယ္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ ထိုင္းေက်ာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ School within School program သာရွိၿပီး၊ ထိုအစီအစဥ္မွာလည္း စမ္းသပ္ ကာလ အေနအထားပင္ ရွိေနပါေသးသည္။ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးမ်ားအားလံုး ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးေပၚလစီကို ခ်မွတ္ထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရေက်ာင္း မ်ားတြင္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာ ကေလးငယ္အားလံုး တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနလည္း မရွိ သလို ျမန္မာျပည္ျပန္မည့္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ျမန္မာပညာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္စပ္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေဒသအားလံုးတြင္ တေျပး  ညီ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္မူ ထိုင္းႏိုင္ငံေဒသ အသီးသီးရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ရပ္တည္မႈ ဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕မႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊ နည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ား ရရွိႏိုင္မႈ အခက္အခဲႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနၾကရသလို၊ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လိုက္ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးပင္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လိုက္ရျခင္းျဖင့္ စာသင္ခန္းမ်ားထဲရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္သည္ ဒုစရိုက္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ား၏ သားေကာင္မ်ား အျဖစ္သို႔ တြန္းပို႔ ေရာက္ရွိ သြားႏိုင္ၿပီး အိမ္ရွင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အမိ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆံုးရႈံးရမည္ ျဖစ္သလို ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ အနာဂတ္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာင္းေနရြယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားသည္ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀း ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထိုကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္ ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါေသးသည္။
ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုးသည္ ေစတနာ၊ ဝါသနာျဖင့္ အနစ္နာခံ သင္ၾကား ေပးေနၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အစည္းအရံုးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ပညာေရး၏ အနာဂတ္အတြက္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ၿပီး MEII ၏ ကြန္ယက္တြင္းရွိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ထိုင္း၊ျမန္မာ အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၊ လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအသီးသီးသို႔ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို တိုက္တြန္း ေတာင္းဆို အႀကံျပဳ အပ္ပါသည္။

၁။ ထိုင္းျမန္မာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ပညာေရး အေထာက္အပံ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဒသတြင္း စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုေပးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရးအတြက္ ပညာေရးရံပံုေငြမ်ားခ်မွတ္ ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေပးပါရန္။
၂။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရးသည္ အားလံုးအတြက္( Education for all) အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ ကေလးငယ္မ်ားကို ထိုင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိုင္းႏို္င္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္လည္း ထိုင္းပညာေရး စနစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ရန္ ပိုမို လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ေပးေစလိုပါသည္။ ထိုင္း၊ျမန္မာ အစိုး ရႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား ညွိႏိႈင္းၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ပညာေရး အသိအမွတ္ျပဳ ခံရမႈမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆို အပ္ပါသည္။
၃။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ျမန္မာ၊ ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ႕ပိုးမႈ ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။
၄။ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ကေလးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တကၠသိုလ္ /ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေစေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
၅။ ေက်ာင္းေနရန္ အခက္အခဲ ရွိေနေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေပးႏိိုင္မည့္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ အစိုးရမ်ားကပါ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚ ေပးရန္။
၆။ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားတြင္လည္း မတူညီေသာ ဘ၀ေနာက္ခံ၊ မတူညီေသာ ေက်ာင္းပညာေရး၊ မတူညီေသာ အသိပညာႏွင့္ မတူညီေသာ အေတြး အျမင္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လူမႈဘ၀မ်ားအတြက္ ပိုမို သင့္ေလ်ာ္၊ အပ္စပ္ေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတို႔ကို ျမန္မာျပည္တြင္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတို႔ကို အေျခခံလ်က္ သင့္ေတာ္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ဘ၀တုိ႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားလွ်က္ သင္ရိုးမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအသီးသီးကို သဟဇာတျဖစ္ေစလွ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယဥ္ေက်းမႈကို ထြန္းကား ေစေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး အားေပးကူညီ အသိအမွတ္ျပဳေပးပါရန္။
၆။ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာရည္ တုိးတက္မႈ အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ တိက်ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္တို႔ကို လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာသင္ရိုးအေပၚ အေျချပဳ၍ မြမ္းမံထား သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း ပညာေရးစနစ္တြင္ ဆက္လက္ သင္ၾကား ႏုိင္ရန္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား၊ ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ား လုိအပ္ လွ်က္ ရွိေနပါသည္။
၇။ အမိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ပညာေရးေပၚလစီတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေဒသ တစ္ခုလံုး၏ ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၿပီး အတန္းအလိုက္ တေျပးညီ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန၊္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားအားလံုး၏ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ တစ္ရပ္ရပ္မွ စစ္ေဆးေထာက္ခံသည့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ မိမိတို႔ ေအာင္ျမင္သည့္ အတန္းအလိုက္ ျပန္လည္ တက္ရာက္ႏိုင္ခြင့္ရရွိရန္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ရရန္၊ ကေလးမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ အသိ အမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၈။ လုပ္ခလစာနည္းပါးစြာျဖင့္ အနစ္နာခံ စာသင္ၾကားေပးေနၾကသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ႕ပိုးမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ေပးမႈကို ျမန္မာ၊ ထိုင္း အစိုးရ အသီးသီး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နွစ္နိုင္ငံေပါင္းစည္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ၿပီး၊ ျပည္ေတာ္ျပန္ ေရႊ႕ေျပာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၊ အရည္အခ်င္း လုပ္သက္မ်ားအလိုက္ အသိအမွတ္ျပဳမွဳ၊ တာ၀န္ေပးအပ္မွဳမ်ားျဖင့္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
၉။ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ အသင္း အဖြဲ႔မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ အသီးသီးတြင္ ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္ျပီး ထိုဆရာဆရာမမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လြတ္လပ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ စုစည္းမႈျဖင့္သာလွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္း ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိလာ မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကေလးငယ္မ်ား အားလံုး မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိ ေနေစကာမူ ေဒသတြင္းရွိ အနာဂတ္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား မဆံုးရႈံးေစရန္အတြက္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိေစရန္ ထိုင္း၊ ျမန္မာ အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ပညာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေထာက္ပံ႕ ကူညီပံ႕ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္ဟု အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ေဒၚေရႊစင္၀င္း
ဥကၠဌ
ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး
(BMTA)

ပူးတြဲပါဝင္ ေတာင္းဆိုေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
– REWC (ရေနာင္းေဒသ)
– FED (ဖန္္းင ပညာေရးဌာန)
– မဟာခ်ိဳင္ ေဒသစာသင္ေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း

Mee Eain Shin Development Foundation school ( MDF), DCLC school (ဘန္ေကာက္)
– Beam Education Foundation (ခ်င္းမိုင္)
– Minmahaw Education Foundation (မဲေဆာက္)
– Mae Tao Clinic (Child Protection)
– Committee for Protection and Promoting Child Rights (CPPCR)
– Social Action for Women (SAW)
– Community Council for Migrant Education (CCME)

ယခု ထုတ္ျပန္သည့္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခ်က္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမ်ား ညီလာခံ၏ တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
– ေဒၚေရႊစင္၀င္း ( ဥကၠဌ) 0783006046
– ဦးနိုင္နိုင္ထြန္း ( အတြင္းေရးမွဴး)0875247034
– မန္းေရႊနွင္း ( ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ)0872020584
– Bmta05@gmail.com

Advertisements
This entry was posted in Announcement, ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s