ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ေန ့စြဲ – ၂.၆.၂၀၁၂

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသရွိ ေက်ာင္းသား/သူ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ကိုယ္စား

ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး (BMTA) ၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

သို႔

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခင္ဗ်ား

ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုးကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အစည္းအရံုးျဖစ္ၿပီး စတင္ထူေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၁။ ေရြ႕ေျပာင္းေဒသရွိ ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးတိုင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစေရး၊

၂။ ေရြ႕ေျပာင္းေဒသရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ဘဝရပ္တည္မႈ လံုၿခံဳမႈ ရွိေစေရး၊

၃။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈ အရည္အေသြးမ်ား ျမင့္မားလာေစေရး၊

၄။ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာ ေစေရး။

၅။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပိုမိုရွိေစေရးႏွင့္

၆။ ကေလးအမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားအသိစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား ျမင့္မားလာေစေရးတို႕ကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အနာဂတ္ ASEAN one community policy အရ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပညာေရး စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြမည့္ ပညာေရးစနစ္ တရပ္ ေပၚေပါက္ လာေစရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသရွိ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ႕စတင္ ေပၚေပါက္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စီးပြြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာ ေစေရးအတြက္ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာ တစ္ခုုအထိ လိုအပ္ေနေသး သည္ဟု BMTA မွ ရႈျမင္ပါသည္။

ထို႔အတူ စီးပြါးေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန ၾကေသာ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မေပၚေပါက္ေသးသမွ် ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကရမည္ ျဖစ္သလို၊ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ားသည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ရွိ ေနၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ခရိုင္ တစ္ခုအတြင္းတြင္ပင္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား အလုပ္သမား သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ေလးေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနကာ ကေလးငယ္ (၁၇၀၀၀) ခန္႔သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူ ေနၾကပါသည္။ ထုိကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ဆရာ၊ဆရာမေပါင္း (၉၀၀) ခန္႔သည္ လြန္စြာနည္းပါးလွေသာ လခခံစားခြင့္ျဖင့္ ေက်ာင္း ၈၀ နီးပါးခန္႔တြင္ အနစ္နာခံ ပညာသင္ေပးေနၾကပါသည္။ ထိုမွ် မ်ားျပားလွေသာ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးအတြက္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားလည္ပတ္ ရပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမွစ၍၊ တရားမဝင္မႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရေသးမႈ စေသာ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကပါ ခ်စ္ခင္ေလးစားခံရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၾကံဳၾကိိဳက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေရြ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို တိုက္တြန္းကူညီ ေဆာင္ ရြက္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

၁။ ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္အတြင္း ျပန္လည္ အသိ အမွတ္ျပဳခံရေစေရး။

၂။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ လုပ္သက္မ်ားအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ ျပန္လည္ အသိ အမွတ္ျပဳခံရေစေရး။

၃။ အရည္အေသြးျပည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား မဆံုးရႈံးရေစရန္ အတြက္ လက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားမ်ားထက္ပင္ လုပ္ခခံစားခြင့္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေနသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ လစာႏွင့္ ခံစားခြင့္ အခြင့္အေရးကို အျခားအလုပ္သမားမ်ားနည္းတူ ရရွိခံစားႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ ေပးေနေသာ အလွဴရွင္မ်ားထံ တိုက္တြန္း ေမတၱာရပ္ခံ ေပးပါရန္။

၄။ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းေဒသမ်ားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး မည့္သည့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ အသိိအမွတ္ျပဳ မခံရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး မ်ား ျပန္လည္ရရွိေစႏိုင္ေရးကို တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုေပးပါရန္၊
၅။ လက္ရွိထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အေျခအေနအရ ဆက္လက္ေနထိုင္ေနရေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈမ်ား ရရွိ ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အေလးအနက္ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ စတင္ကူးေျပာင္းေနၿပီျဖစ္ရာ၊ ျပည္တြင္းရွိ ဘဝတူ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးအရ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစေရးအတြက္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုးအေနျဖင့့္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ အေနျဖင့္လည္း ကူညီအားေပး တိုက္တြန္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါ သည္။

ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္

မန္းေရႊႏွင္း

ဥကၠဌ

ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး

(BMTA)

Advertisements
This entry was posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္, Burmese pages only. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s