လွည္းဘီးေက်ာင္းမွ ဆရာေက်ာ္သိန္း၏ တိုင္ၾကားေတာင္းဆိုသည့္ ကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ BMTA ၏ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

လွည္းဘီးေက်ာင္းမွ ဆရာေက်ာ္သိန္း၏ ႏို၀င္ဘာလ၁၁ရက္ေန႔ ေန႔စြဲႏွင့္ ေက်ာင္းမွ မတရားထုတ္ခံရေၾကာင္း BMTA သို႔ တိုင္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။ BMTA အေနျဖင့္ ထိုကိစၥအေပၚ စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာေက်ာ္သိန္းမွ ၁၂ရက္ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ ေဒၚသဇင္ေဌးႏိုင္ထံ မိမိ၏လစာမ်ားကို အျပည့္အ၀ရရွိရန္ႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ ေက်ာင္း ထုတ္ရသည္ကို ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ထပ္မံေရးသားခဲ့ျပန္ပါသည္။
ထိုကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ –
၁။ လွည္းဘီးေက်ာင္း၏ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ BMWEC မွ ဆရာေက်ာ္သိန္း၏ ရပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လစာ ကိစၥကို အျပည့္အ၀ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ျခင္း၊
၂။ဆရာေက်ာ္သိန္း၏ ကိုယ္ပိုင္သေဘာဆႏၵအရ လွည္းဘီးေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုျခင္း မရွိေတာ့သည့္ အတြက္ BMTA ၏ စံုစမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ ၿပီျဖစ္ပါ သည္။
၃။ဆရာေက်ာ္သိန္းအား ေက်ာင္းထုတ္ေၾကာင္း ေရးသားသည့္ ဆရာမေဒၚသဇင္ေဌးႏိုင္၏ ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အသားလြတ္ တိုက္ခိုက္သကဲ့သို႔ေသာ အေရးအသားမ်ား ပါရွိခဲ့ျခင္းအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ေဒၚသဇင္ေဌးႏိုင္အေနျဖင့္ တဦးတည္းကိုသာ ရည္ရြယ္ၿပီးေရးသားရာမွ မွားယြင္းမႈျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီး၊ BMWEC အေနႏွင့္လည္း သူတို႔အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ဖတ္ခဲ့ရျခင္း မရွိ၍ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေရးအသားမ်ား ပါသြားသည္ကို ထုတ္ျပန္ၿပီးမွ သိရသည္ဟု ေျပာျပပါသည္။
၄။ ဆရာေက်ာ္သိန္းအား အျခားဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထက္ လစာ၅၀၀ ေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္းမွာ အလွႈရွင္၏ ဘ႑ာေရးတာ ၀န္ခံက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၿပီး ထိုႏိုင္ငံျခားသူ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံက ဘတ္ဂ်က္အခက္အခဲအေပၚ မူတည္၍လိုအပ္သလို ေလွ်ာ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္၏ အစီရင္ခံစာအရသာ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

BMTA ၏သံုးသပ္ခ်က္
၁။ ယခုကိစၥတြင္ မလိုအပ္ပဲ ျပင္ပသို႔ စာမ်ားေရာက္ျခင္းသည္ အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစသည့္အတြက္ ဘက္အားလံုးမွ သတိျပဳသင့္ပါသည္။
၂။ ေဒၚသဇင္ေဌးႏိုင္အေနျဖင့္ မသက္ဆိုင္ပဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေရးသားသလို ျဖစ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ တရား၀င္စာထုတ္ ေတာင္းပန္ရန္ BMTA မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုယ္စား ေတာင္းဆိုပါသည္။
၃။ဆရာေက်ာ္သိန္းသည္ ၄လေက်ာ္ကို လစာ၁၀၀၀တည္းရသျဖင့္ စား၀တ္ေနေရးၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ အျခားဘ၀တူ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ အတူ BMTA သို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟု BMTA မွမယူဆပါ။ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြါးသည္ဟု ဆိုေသာ္ လည္း ေက်ာင္းအုပ္ ၏ ေဆြမ်ိဳးျဖစ္သူက အစည္းအေ၀း လုပ္ေနစဥ္ လာေရာက္ထိုးႀကိတ္သျဖင့္ ခုခံရသည္ဟု ေပၚေပါက္ပါသည္။ ဆံပင္အရွည္ထားျခင္းကို အေၾကာင္းျပ ေသာ္လည္း စတင္အလုပ္ခန္႔စဥ္က ထိုဆံပင္ႏွင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
၄။ အလုပ္ထုတ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဆရာေက်ာ္သိန္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုျခင္း မရွိ၍ BMTA မွသံုးသပ္ခ်က္ မေပးလိုေသာ္လည္း၊ ဆရာေက်ာ္သိန္းသည္ ေက်ာင္း ဆရာက်င့္၀တ္မ်ား ခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟု ေပၚေပါက္ျခင္းမရွိပါ။
၅။အကယ္၍ အျခားမိုက္ဂရန္ ႔ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာေက်ာ္သိန္း အလုပ္လုပ္လိုပါက လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း BMTA မွ ေထာက္ခံပါသည္။
၆။ မိုက္ဂရန္႔ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားၾကား၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားၾကား မၾကာခဏ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္တတ္ရာ၊ မလိုလားအပ္ေသာ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္လက္ မေပၚ ေပါက္ေရးအတြက္ BMTAအေနျဖင့္ ေက်ာင္းအသီးသီးမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အေျဖရွာ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မန္းေရႊနွင္း
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ေရႊ ့ေျပာင္းေဒသဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး (BMTA)
ရက္စြဲ – ၂၀၁၁ ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္။

Advertisements
This entry was posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s