ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး(BMTA) ၏ တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး(BMTA) ၏

တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

 

ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ မေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈမ်ားေၾကာင့္၊ ဇာတိ ရပ္ရြာကို စြန္႔့ခြာကာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို ့ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကရျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ရင္ ေသြးငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးမွာ အထူးစိုးရိမ္စရာ ေကာင္းလွ်က္ရွိေပသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို ့ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ (၂) သန္းခန္ ့ရွိသည့္အနက္ (၉၀) %သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို ့အနက္ (၁၀) % ခန္ ့ရွိေသာ တပ္ခရိုင္မဲေဆာက္ေဒသအတြင္းရွိ ေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားတို ့၏ ကေလးသူငယ္ (၁၅၀၀၀) ေက်ာ္အတြက္ ပညာေရးကို တာ၀န္ယူေနၾကသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း (၇၄) ေက်ာင္းမွ ဆရာ/ဆရာမ ( ၇၉၀) ေက်ာ္တို႔သည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတူတကြေဆာင္ရြက္ၾကရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး ( Burmese Migrant Teachers’ Association )ကို (၂၀၀၅) ခုႏွစ္မွ စ၍ ဖြဲ႔ စည္းခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအရံုး၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ – ေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ပညာေရး ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမိုေပၚလြင္ေစရန္ျဖစ္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ေရႊ ့ေျပာင္းေဒသရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ား စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရး၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ခ်က္ခိုင္မာေရး၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ရိုင္းပင္းကူညီ ေလးစားယံုၾကည္မႈ ရရွိေစေရး၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ၊ အရည္အခ်င္းမ်ား ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးတိုင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးရန္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို ့ျဖစ္ေပသည္။

အစည္းအရံုး၏ ပထမအၾကိမ္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕ကို (၂၀၀၇) ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈)ရက္ေန႔မွ မတ္လ(၃) ရက္ေန႔အထိက်င္းခဲ့ေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွက္ပြဲမွ ပထမသက္တမ္း၂ ႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၿပီး၊(၂၀၀၉) ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ႏွင့္ (၅) ရက္ေန ့မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ အလုပ္အမွဳေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၅) ရက္ (ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန ့တြင္ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမွဳေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ကာ BMTA အား ေနာက္ (၂) ႏွစ္ သက္တန္းကာလအတြက္ ဦးေဆာင္ေပးရမည့္ ေအာက္ပါ အလုပ္အမွဳေဆာင္သစ္ ( ၁၁ ) ဦးနွင့္ အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္ (၆) ဦးတို ့အား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲ တက္ေရာက္ၾက သည့္ အဖြဲ ့၀င္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားအေလွ်ာက္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားနွင့္ အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ား


၁။ ဆရာ မန္းေရႊႏွင္း ဥကၠဌ

၂။ ဆရာ မန္းေဒးဗစ္မင္းႏိုင္ ဒုတိယဥကၠဌ

၃။ ဆရာ ဦးဖိုးခ်ဳိ အတြင္းေရးမွဴး

၄။ ဆရာ ဦးနိုင္နိုင္ထြန္း တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး

၅။ ဆရာမ ေဒၚထက္ထက္ေအာင္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၀င္ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ

၆။ ဆရာ ဦးေက်ာ္ဆန္း ။ စည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံ

၇။ ဆရာမ ေနာ္ခုေဖါ ။ စီမံကိန္းတာ၀န္ခံ

၈၊ ဆရာမ ေဒၚသီတာ ။ စာရင္းစစ္ (၁)

၉။ ဆရာ ဦးခ်မ္းေျမ့နိုင္ ။ စာရင္းစစ္ (၂)

၁၀။ ဆရာ ဦးေအာင္မင္းစိုး ။ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

၁၁။ ဆရာ ဦးမင္းမင္း (SAW) ။ ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ

၁၂။ ဆရာမ ေဒၚစံပယ္ အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၀င္ ဘ႑ာေရးဌာနအဖြဲ ့၀င္

၁၃။ ဆရာမ ေဒၚေရႊစင္ အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၀င္ စည္းရံုးေရးဌာနအဖြဲ ့၀င္

၁၄။ ဆရာ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၀င္ စည္းရံုးေရးဌာနအဖြဲ ့၀င္

၁၅။ ဆရာေစာသာေကာ အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၀င္ စည္းရံုးေရးဌာနအဖြဲ ့၀င္

၁၆။ ဆရာမ ေဒၚခင္မာမာေအး အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၀င္ သတင္းနွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနအဖြဲ ့၀င္

၁၇။ ဆရာ ဦးေဇာ္ထက္ အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၀င္ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဌာနအဖြဲ ့၀င္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး

အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၁)

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုးအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပညာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအရုံးအား အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ( ၁၁ – ၁၀ – ၂၀၁၁ ) ရက္ေန ့တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေအာက္ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ( B.M.T.A ) ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႔        ( Board of Advisory ) ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ –

BMTA ၏ အၾကံေပးအဖြဲ ့၀င္မ်ား

၁။ ေဒါက္တာသိန္းလြင္

၂။ ဦးသိန္းႏိုင္

၃။ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္

၄။ ဆရာ ခိုင္ဦးေမာင္

၅။ ဦးေမာင္ေမာင္ၾကီး

၆။ ေဒၚစႏၵာ၀င္း

၇။ ဆရာ ေစာလားေစး

BMTA ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ( 2011-2013)

 

၁။ အသင္းဝင္ ဆရာ၊ ဆရာမအားလံုးအတြက္ အသင္းဝင္ကဒ္မ်ားကို စီစစ္ ထုတ္ေ၀ေပးရန္။

၂။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ေတာင္းဆိုေျဖရွင္းေပးျခင္းနွင့္

အရည္အေသြး ျမင့္ မားတိုးတက္ေရးအတြက္ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားကို အျခားေသာ

ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အစဥ္ဂရုျပဳ လုပ္ေဆာင္သြားရန္။

၃။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရး

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္။

၄။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စာေပဗဟုသုတ တိုးပြားေစရန္ႏွင့္ သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူ ျပဳမႈ ျဖစ္ထြန္းေစရန္

အတြက္ စာၾကည္တိုက္ထားရွိေပးရန္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈ အခ်ိဳ႕

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

၅။ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ သာေရး၊ နာေရး အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရံပံုေငြ ရွာေဖြေရး

နည္းလမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳသင့္ေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေပးရန္။

၆။ အသင္းသားမ်ားထံမွ အသင္းဝင္ေၾကးႏွင့္ လစဥ္ေၾကးေကာက္ခံရန္။(ဝင္ေၾကး၂၀ဘတ္၊ လစဥ္ေၾကး ၂၀ ဘတ္)

၇။ အသင္းဝင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ၊ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႕ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲကို လာမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္။

၈။ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကေလးအခြင့္အေရး၊ ကေလးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အစဥ္တစိုက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

၉။ လိုအပ္ပါက ထိုင္းပညာေရးႏွင့္ တြဲဖက္ျပီး၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္စပ္ညိွႏိႈင္းေဆာင္

ရြက္သြားရန္။

၁၀။ ႏိုင္ငံတကာရွိ Teacher Union မ်ား (AFT) ကဲ့သို႕ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္သြားရန္။

၁၁။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ား ဆက္လက္ေလ့လာ သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္

စူ၀န္နစ္မစ္ (Suwanimit Foundation) ကဲ့သို ့ေသာ ေထာက္ပံ့ ကူညီႏိုင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ လုပ္ ေဆာင္သြားရန္။

၁၂။ BMTA လက္ကမ္းစာေစာင္၊ BMTA News Letter နွင့္ သုခမိန္ စာေစာင္ကို ၂လ တႀကိမ္ထုတ္ေဝရန္၊BMTA Web Site ကို ထူေထာင္သြားရန္။

၁၃။ ေက်ာင္းအသီးသီးရွိ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ BMTA ပိုမိုရင္းနွီးမႈ ရရွိေစေရးႏွင့္ ပိုမို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ School Trip မ်ား စီစဥ္သြားရန္။

၁၄။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုစြာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ u4102 .ရာ၊ ဆရာမႏွင့္

ေစတနာ၀န္ထမ္း ဆရာမ်ား ( Volunteers ) လိုအပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားသို ့ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၁၅။ လာမည့္ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ စတုတၳအႀကိမ္ BMTA ညီလာခံကိုက်င္းပၿပီး အမႈေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရန္။

 

( မန္းေရႊႏွင္း )

ဥကၠဌ

ျမန္မာ့ေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး(BMTA)

ရက္စြဲ – ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၁) ရက္

Advertisements
This entry was posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s