ျမန္မာ့ေရႊ႔ေျပာင္းေဒသ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး B.M.T.A ၏ အေရးေပၚ ေတာင္းဆိုေၾကျငာခ်က္


B.M.T.A သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသရွိ ဆရာ/ဆရာမ ၇၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အစည္း အရံုးျဖစ္ပါသည္။ B.M.T.A ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္လည္း အဖြဲ႕ဝင္ ဆရာ/ဆရာမ မ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ၿပီး ဆရာ/ဆရာမမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲ ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားအရ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ေရွးရႈေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
B.M.T.A ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အပိုဒ္ (၅) ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ –
(၁) ဆရာ/ဆရာမမ်ား စုစည္းညီညြတ္ေရး၊
(၂) ဆရာ/ဆရာမ မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဘဝရပ္တည္ႏိုင္မႈရွိေရးကိုကာကြယ္ေပးရန္ ျပဌာန္း ထားသကဲ့သို႔ အခ်က္ (၅) တြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ေပးေရး ဆိုသည့္ တာဝန္ မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရးေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေသာ B.M.T.A ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါ သည္။
(၁) B.M.W.E.C မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား အားလံုး၊ အလွဴရွင္မ်ားဖက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း ပညာေရး ဌာနမ်ားမွ ဝါရင့္ ဆရာ/ဆရာမႀကီးမ်ား စုေပါင္း၍ အေရးေပၚ ေကာ္မတီ တစ္ခုဖြဲ႕စည္းကာ လစာ မရရွိေသးေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ျဖစ္ေန ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ယခုလအတြင္း အျမန္ဆံုး အကူအညီမ်ား ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
(၂) B.M.W.E.C ၏ ညီလာခံကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္ ေနာက္ဆံုးထား ေခၚယူၿပီး အီးစီ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း ၇၄ ေက်ာင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ျပန္လည္ေရြး ကာက္ တင္ေျမွာက္ရန္၊
( မွတ္ခ်က္ ။ ။ B.M.W.E.C သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ သျဖင့္ ေထာက္ပံ႕ေၾကးေငြ လက္ခံထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္သာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ကို လံုးဝ လက္မခံပါ။)
(၃) ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစျခင္း ၊ ေရႊ႔ေျပာင္းပညာေရး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ညိွဳးႏြမ္းေစေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္သည့္ ေသြးခြဲျခင္း၊ ဖဲ့ထုတ္စည္းရံုးျခင္း၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ကို ထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးကို မဆို B.M.T.A မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သြားမည္။
(၄) လိုအပ္လွ်င္ B.M.T.A ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ (၁၅) ပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ဆရာ/ဆရာမ မ်ား၏ အေရးေပၚညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပကာလိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ အပ္ ပါ သည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ-

မန္းေရႊႏွင္း
ဥကၠဌ
ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသဆရာ/ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး
B.M.T.A

Advertisements
This entry was posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္, Burmese pages only. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s