ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္း ပညာေရးေဆြးေနြးပြဲႏွင့္ သိပၸံသင္ရိုးညႊန္းတမ္းေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္


Advertisements
This entry was posted in Announcement, ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s