၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ RWCT သင္တန္းျပဳလုပ္

၂၀၁၀ ေမ ၁၀ ၊ မဲေဆာက္။

ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ RWCT (Reading Writing and Critical Thinking ) training ကို ယခုႏွစ္အတြက္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ သင္တန္းကို CDC ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသရွိ ဆရာ/ဆရာမ ၄၀ တက္ေရာက္ေနၾကပါသည္။

TTBT (Teacher Training for Burmese Teachers ) ၏ သင္တန္းဆရာ ေဒါက္တာသိန္းလြင္မွ ေရႊ႔ေျပာင္းေဒသရွိ ဆရာ/မ မ်ားအတြက္ RWCT သင္တန္းမ်ားကို မဲေဆာက္ေဒသတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ၍ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ ယခုတႀကိမ္သည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။

Student center learning system ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲခတ္အတန္းတင္ေပးေရးစနစ္ (CAPS) System ကို အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ RWCT နည္းစနစ္သည္ အေထာက္အကူ ျပဳသည္ဟု RWCT သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႕သင္ၾကားလွ်က္ရွိသူ ဆရာ/မ မ်ားက ေျပာျပၾကပါသည္။

RWCT သင္တန္းမ်ားကို ေရႊ႔ေျပာင္းေဒသရွိေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/မ မ်ားသာမက ျပည္တြင္းရွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕မွ ဆရာဆရာမမ်ားလည္း စိတ္ပါဝင္စားစြာ လာေရာက္တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

RWCT သင္တန္းမ်ားကို BMTA မွ TTBT ႏွင့္ ပူးေပါင္းစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Advertisements
This entry was posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s