အထူးဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း

BMTA ၏ ဒုဥကၠဌ ၊ ေခြးကလုတ္(မယ္ပ)အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ Love & Care အထက္ေက်ာင္း တာဝန္ခံ ဆရာမန္းသန္းထူးသည္ ေမလ ၆ရက္ေန႔ မေန႔က ညေနပိုင္းတြင္ ရုတ္တရက္ ကြန္လြန္သြားပါသျဖင့္ BMTA မွ အထူးဝမ္းနဲ ေၾကကြဲရပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ဆရာမန္းသန္းထူးသည္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ BMTA အီးစီအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံရခ်ိန္မွ စ၍ အီးစီတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ၿဖစ္ရံုမွ်မကမက ဘ႑ာေရး အခက္အခဲရွိေသာ BMTA ၏ School trip မ်ားအတြက္ မိမိကား ၊ မိမိဆီျဖင့္ တက္ၾကြစြာ ကူညီ ပို႔ေဆာင္ ေပးျခင္းမ်ဳိးမွ အစ ေစတနာထက္သန္စြာ ကူညီေပးခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ရုတ္တရက္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းသည္ BMTA ႏွင့္ မိုက္ဂရန္႔  ပညာေရး ေလာကအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ဆံုးရံႈးမႈ တခုျဖစ္ပါသည္။

BMTA အေနျဖင့္ အထူးဝမ္းနည္းေၾကကြဲရပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

Advertisements
This entry was posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္, Burmese pages only. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s