ူလူမႈေရးႏွင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္သင္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္


ေမ ၃၊ ၂၀၁၀။

လူမႈေရးႏွင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္ သင္ၾကားသူ ဆရာ ဆရာမ်ား သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဖြင့္ပြဲကို ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ CDC ေက်ာင္းတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မိုက္ဂ ရန္႔ ေဒသမွ ဆရာဆရာမ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲသို႔ World Education , BMWEC (Burmese Migrant Education Committee ) ,  Curriculum Project ,   BMTA ႏွင့္ MCT တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

တာဝန္ခံေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းသင္ရိုးညႊန္းတန္းမ်ား အေၾကာင္း ေဒါက္တာဘြဲ႕ စာတမ္းေရးသားျပဳစုေနသူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ဆရာမ Rose (မႏွင္းဆီ) က ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို MCT (Migrant Curriculum Team ) မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး World Education မွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ BMTA (Burmese Migrant Teachers’ Association ) က ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းသင္ၾကားရာတြင္ စဥ္စားေတြးေခၚမႈကို အေျခခံေသာ သင္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္လာ ေစေရးကို အားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ Curriculum Project မွ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားသည့္ ဆရာ ဆရာမ မ်ားအတြက္ သင္တန္းတခုကိုလဲ တျပိဳင္တည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါ သည္။ ထိုသင္တန္းကိုမူ CP ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ VSO ( Voluntary Service Oversea ) မွ အဂၤလိပ္ ဘာသာရပ္  Trainer Miss Sian မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ ရြက္ ေပးခဲ့ပါသည္။

လူမႈေရးႏွင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆရာ ဆရာမ ၇၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္လွ်က္ရွိၿပီး ၅ရက္ ျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ သလို အဂၤလိပ္စာ သင္တန္း တြင္ ဆရာ ဆရာမ ၁၁ ဦး တက္ေရာက္ေနၿပီး သင္တန္းကို ၃ရက္ ျပဳလုပ္သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements
This entry was posted in လႈပ္ရွားမႈမ်ား, Burmese pages only. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s