စစ္အုပ္စု၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆိုးဝါးနိမ့္က်ေနေသာ တအာင္းေဒသရိွ ပညာေရးစနစ္အေပၚထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

တအာင္းလူငယ္မ်ား၏ ယေန႕ထုတ္ျပန္သည့္ အလင္းမဲ့ ဘဝ ပညာေရးအစီရင္ခံစာသည္ စစ္အုပ္စု၏ ထိန္းခ်ဴပ္မႈ ေအာက္ ဆိုးဝါးနိမ့္က်ေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ တအာင္းလူမ်ိဳးတို႕ ပညာေရးစနစ္အေၾကာင္းကို အမ်ား ျပည္သူသိရိွေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္၊ နမ့္ခမ္းနွင့္ မန္တံု စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ သံုးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာေပါင္း ၆၁ ရြာတြင္ လူဦးေရ ၁၇၅ ဦးတို႕ကို ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမွူအေပၚ အေျခခံျပီး အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။

တအာင္းေက်ာင္းသားနွွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး၏ ယခုအစီရင္ခံစာသည္ စစ္အုပ္စု၏ တာဝန္မဲ့မွဳ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္း ကင္းမဲ့ေနမွဳမ်ားေျကာင့္ တအာင္းျပည္သူ လူထုတို႕၏ ဘဝ အနာဂတ္မဲ့ေနၾကရသည္ကို အခ်က္အလက္ စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။ တအာင္းေဒသတြင္ စာသင္ေက်ာင္းအနည္းငယ္သာရိွျပီး ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းလည္း မျပည့္စံုပါ။ နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ဆရာမ်ားထားရိွျခင္း၊ ဆရာမ်ားကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ပညာေရး သင္ေထာက္ကူမ်ား ပံ့ပိုးျခင္း အစရိွသည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရင္းနီွးျမုပ္နံွမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ မရိွသေလာက္ အလြန္ နည္းပါသည္။ ေက်ာင္းသင္ေထာက္ကူပစၥည္းအတြက္ ပညာသင္ျကားသည့္ တအာင္း ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားထံသာ ေကာက္ခံခဲ့ျကပါသည္။

ေက်ာင္းတေက်ာင္းတြင္ ၂ဝဝဝ ခုနွစ္တြင္ စတင္ပညာသင္ျကားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူ/သား ၁၇၂ ဦးသည္ ၂ဝဝ၉ ခုနွစ္ ေရာက္ေသာအခါ ေက်ာင္းသူ /သား ၃ ဦးခန္႕သာ ဆယ္တန္းအထိေရာက္ရိွ သင္ၾကားနိုင္ခဲ့သည္ကို အစီရင္ခံစာအတြက္ ေလ့လာ သုေတသနျပဳသည့္ အဖဲြ႕မွ ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထို႔အတူ ပညာေရး သင္ရိုးညြန္တမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားနွင့္ ယဥ္ေက်း မႈမ်ားကို တရားဝင္ေလ့လာသင္ယူခြင့္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျပီး စာသင္ေက်ာင္း မ်ားတြင္လည္း ျမန္မာစာကိုသာ အေျခခံ အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကားေနသည္။

နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူလူထု၏ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးထက္ စစ္အင္အား ျပင္ဆင္တိုးခဲ်႕ေရးတြင္ နိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြကို အဆ ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳထားျပီး၊ နိုင္ငံထြက္ ကုန္တန္ဖိုး (ဂီ်ဒီပီ) ၏ ၁.၄ ရာခိုင္နုုန္းသာ ပညာေရးနွင့္က်န္းမာေရးအတြက္ သံုးစဲြသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ပညာသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားမွာ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးအဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္ အတင္းသြတ္သြင္း ျခင္းအျပင္ လူ့အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားစြာ ခံစားေနျကရသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရိွရပါ သည္။

ပညာေရးအေျခအေနမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ နိုင္ငံေရးအရ အဘက္ဘက္တြင္ ဆိုးရြားစြာ ဆက္လက္ဖိနိွပ္ခ်ိဳးနိွမ္ခံ ထားရပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ အခိ်န္ၾကာျမင့္စြာ သင္ယူခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ ဆက္လက္ျပီး တဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ အေျခအေန လံုးဝမရိွသေလာက္ နည္းပါးလွပါသည္။ “က်ေနာ္ သင္ၾကားခဲ့တဲ့ ပညာေရးဟာ က်ေနာ္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္နဲ႔ ဘာမွ မဆက္စပ္ပါဘူး။ တကၠသိုလ္မွာ ဥပေဒပညာကို သင္ယူခဲ့ျပီး အခု လက္ဖက္ေရာင္းေနပါတယ္။ ပညာေရးဟာ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ အာမခံခ်က္လံုးဝ မရိွဘူး။ အခု ပညာေရးစနစ္ဟာ အစိုးရကို ေၾကာက္လန္႕ေအာင္၊ အမိန္႔နာခံေအာင္ပဲ သင္ေပးပါတယ္။ လာဘ္စားမႈေတြလဲ အင္မတန္မ်ားပါတယ္” ဟု အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခံခဲ့သူ လူငယ္တဦးေျပာျပပါသည္။

“နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ကို အခိ်န္မီွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ပညာေရးဟာအလွ်င္အျမန္ ယိုယြင္းပ်က္စီးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေဒသခံ ျပည္သူ လူထုေတြရဲ့ ပညာေရးအေျခအေနဟာ ဘတ္ဂ်တ္မရိွလို႕ေက်ာင္းပိတ္တာ၊ ဘတ္ဂ်တ္ ေငြေၾကး မတတ္နိုင္လို႔ ေက်ာင္းထြက္ရတာ၊ ပညာေရးအတြက္ အျခားဘာမွ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္း မရိွေတာ့တာေတြဟာ လံုးဝစိတ္ဓါတ္ က်ဆင္းစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု တေအာင္းေက်ာင္းသားနွွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး၏ ပညာေရးဌာန တာဝန္ခံ မိုင္းေမာဝ္ဒါင္းမွ စစ္အုပ္စု၏ မွားယြင္းေသာ ပညာေရးစနစ္ကို အခိ်န္မွီ ျပဳျပင္ရန္ ေထာက္ျပေျပာဆိုထားပါသည္။

Advertisements
This entry was posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္, Burmese pages only. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s