၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး (BMTA) ၏ ပဥၥမ အၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

BMTA announcement 2015_Page_1BMTA announcement 2015_Page_2BMTA announcement 2015_Page_3

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး (BMTA) ၏
ပဥၥမ အၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ေန႔စြဲ ။ ။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္
တာခ့္ခရိုင္ မဲေဆာက္ေဒသအတြင္းရွိ ေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္သမားတို႔၏ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ ပညာေရးကို တာ၀န္ယူေနၾကသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း (၇၄) ေက်ာင္းမွ ဆရာ/ဆရာမ ( ၇၉၀) ေက်ာ္တို႔ သည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတူတကြေဆာင္ရြက္ၾကရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ/ဆရာမ မ်ား အစည္းအရံုး ( Burmese Migrant Teachers’ Association ) ကို (၂၀၀၅) ခုႏွစ္မွ စ၍ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၾကသည္။
အစည္းအရံုး၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ – ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ပညာေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမိုေပၚလြင္ေစရန္ျဖစ္ျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ေရႊ႔႕ေျပာင္းေဒသရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ား စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာေရး၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆရာ/ ဆရာမ မ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ ေက်ာင္း အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ရိုင္းပင္းကူညီ ေလးစားယံုၾကည္မႈ ရရွိေစေရး၊ ဆရာ/ ဆရာမမ်ား အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ၊ အရည္အခ်င္းမ်ား ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ ကာကြယ္ ျမွင့္တင္ ေပးေရး၊ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးတိုင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးရန္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို ့ျဖစ္ေပသည္။
အစည္းအရံုး၏ ပထမအၾကိမ္ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕ကို (၂၀၀၇) ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈)ရက္ေန႔မွ မတ္လ(၃) ရက္ေန႔ အထိက်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွက္ပြဲမွ ပထမသက္တမ္း ၂ ႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး၏ အလုပ္အမွဴေဆာင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၅) ရက္ (ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔)တိုင္းတြင္ (၂) ႏွစ္တႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ပဥၥမ အၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္အမွဳေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ တင္ ေျမွာက္ပြဲ ကို ျပဳ လုပ္ကာ BMTA အား ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ အထိ ေနာက္ (၂) ႏွစ္ သက္တန္းကာလအတြက္ ဦးေဆာင္ေပးရမည့္ ေအာက္ပါ အလုပ္အမွဳေဆာင္သစ္ ( ၁၁ ) ဦးနွင့္ အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္ (၆) ဦး တို႔အား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲ တက္ေရာက္ၾကသည့္ အဖြဲ႕၀င္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ဆႏၵ သေဘာထားအေလွ်ာက္ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားနွင့္ အရံအလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ား-
၁။ ဆရာမ ေဒၚေရႊစင္ဝင္း ဥကၠဌ
၂။ ဆရာ မန္းေရႊႏွင္း ဒုတိယဥကၠဌ
၃။ ဆရာ ဦးႏို္င္ႏိုင္ထြန္း အတြင္းေရးမွဴး
၄။ ဆရာ ေက်ာ္ဆန္း တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး/စည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံ
၅။ ဆရာမ ေဒၚဝါဝါျမင့္ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံ
၆။ ဆရာ ဦးေနာေနာ္ တြဲဖက္ စည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံ
၇။ ဆရာ ဦးမင္းမင္း စီမံကိန္းတာ၀န္ခံ
၈၊ ဆရာ ဦးေဇာ္ထက္ စာရင္းစစ္ (၁)
၉။ ဆရာမ ေဒၚဇူလိုင္မိုး စာရင္းစစ္ (၂)
၁၀။ ဆရာ ဦးကိုရဲ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ
၁၁။ ဆရာ ဦးထိုက္သူေအာင္ ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ
၁၂။ ဦးေကာင္းျမတ္ အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္
၁၃။ ေစာသာေတာ အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္
၁၄။ ဦေဇာ္လြင္ဦး အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္
၁၅။ ဦးမင္းမင္းသိန္း အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္
၁၆။ စေအာင္ေဇာ္မင္း အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္
၁၇။ ဦးႏိုင္လင္းထက္ အရံ အလုပ္အမွဴေဆာင္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအစည္းအရံုး
အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၁/၂၀၁၅)
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုးအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအရုံးအား အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ( ၈ – ၁၀ – ၂၀၁၅ ) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ အမွဳ ေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေအာက္ပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ( B.M.T.A ) ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႔ ( Board of Advisory ) ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ –
BMTA ၏ အၾကံေပးအဖြဲ ့၀င္မ်ား
၁။ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္
၂။ ေဒါက္တာသိန္းလြင္
၃။ ဦးသိန္းႏိုင္
၄။ ေဒၚထက္ထက္ေအာင္
၅။ ေဒၚသူဇာမိုး

( ေဒၚေရႊစင္ဝင္း)
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ေရႊ ့ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး(BMTA)
ရက္စြဲ – ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀) ရက္

Posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္, Burmese pages only | Leave a comment

RWCT 60 Hours Training Successfully Finished

?????????????

IMG _ 5866 rwct rwct2

Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) training closing ceremony was successfully held on July 15th 2015 at BPHWT health worker team training room.
The training was started on 5th July and it is 10 days, 60 hours training which providing teaching methods base on the student center approach for their critical thinking.
RWCT training was conduct by Burmese Migrant Teachers Association (BMTA) and Thinking Classroom Foundation.
Thinking class room foundation is a member of the Reading and Writing for Critical Thinking International Consortium (RWCT-IC) and the RWCT-IC is an institutional membership organization expanding global community of educators collaborating across cultures and boundaries to enhance understanding of teaching and learning by engaging teachers and learners in critical reflection (www.rwctic.org).
RWCT-IC promotes and implements critical thinking across the educational spectrum around the world.
There are 35 participants from 17 Migrant Learning Centers (MLC) from Tak province, Thailand attended the training, and three RWCT trainers from Thinking Classroom Foundation leaded the training.

IMG _ 5858
During the training, the teachers learned different teaching methods by practicing teamwork, pair work, group activities and individual assignments.
The training also have included the agendas of role play, review teaching strategies, reading conference, biodiversity, free write, moral judgment, geometry walk, guided reading, and critical question etc.
BMTA has been regularly providing RWCT training cooperating with Thinking Classroom Foundation sine 2007 to date.
End

Posted in Action movement, English pages only | Leave a comment

အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမ်ား အစည္းအရံုး၏ တိုက္တြန္းပန္ၾကားခ်က္။

BMTA letter head

အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆို ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမ်ား အစည္းအရံုး၏ တိုက္တြန္း ပန္ၾကားခ်က္။
ေန႔စြဲ။ ။ ၃၁၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၁၅

ယခုအခါ အသစ္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒနွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္ေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္လ်က္ရွိေနၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ ေမွာက္မႈ အေပၚ ရဟန္းရွင္လူမိဘျပည္သူမ်ားကလည္း တခဲနက္ အားေပးေနၾကသည္ကို ေတြ ့ရွိရ သည္။
ထို ့အျပင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ (NNER) နွင့္အတူ ၀ါရင့္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ကထိကမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမ အသင္းအဖြဲ ့မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအမ်ားကလည္း အနာဂတ္ပညာေရးအက်ဳိးအတြက္ အမွန္တကယ္လိုလားခ်က္ျဖစ္၍ အားရ၀မ္းသာ ၾကိဳဆိုအားေပး လွ်က္ရွိၾကသည္။ ထို ့အတူပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္း သူမ်ားအတြက္လည္း အနာဂတ္အက်ဳိးရွိမည့္ ပညာေရး ရလဒ္ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ ပါသည္။
လက္ရွိသပိတ္ေမွာက္လ်က္ရွိေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ျဖစ္သလို ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ပညာေရး အတြက္လည္း အမွန္တကယ္ လိုလားေတာင္းတခ်က္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔နွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသစ္ေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသည့္ ပညာေရး ျပဳျဳပင္ေျပာင္းလဲေရး နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ယက္ (NNER) ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀ သေဘာတူေထာက္ခံပါသည္။
ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံ လုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္ (NNER) တို႔ ပါ၀င္သည့္ (၄) ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲမွ ျမန္မာ့ပညာေရး၏ အနာဂတ္အတြက္ ရလာဒ္ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာလိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်ီတက္ေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို   ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုးမွ ဂုဏ္ယူစြာ မွတ္တမ္းတင္အပ္ ပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တခဲနက္ တိုက္တြန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ (၄) ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလာဒ္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အေလးအနက္ထား ေဖၚေဆာင္ ေပးပါရန္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုးမွ တိုက္တြန္းေတာင္းဆို ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေဒၚေရႊစင္ဝင္း
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး

ဆက္သြယ္ရန္
– ေဒၚေရႊစင္၀င္း ( ဥကၠဌ) 0783006046
– ဦးနိုင္နိုင္ထြန္း ( အတြင္းေရးမွဴးး) 0875247034
– မန္းေရႊနွင္း ( ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ)0872020584
-bmta05@gmail.com

Posted in ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ | Leave a comment

“ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး၏ ကမာၻ႕ ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခ်က္”

BMTA announcement 10h OCT 2013 _ Final__Page_1BMTA announcement 10h OCT 2013 _ Final_

ေန႔စြဲ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္။

ေနာက္ခံ သမိုင္း
၁၉၈၈ ခုႏွစ္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ အရွိန္ျမင့္မားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေနရာ ေဒသ အသီးသီးမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေနရာေဒသမ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွ တစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လာေရာက္ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေရႊ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပါဝင္လာၾကေသာ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးမ်ားအ တြက္ ယခုအခါတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အႏွံ့အျပားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းေပါင္း (၁၃၀) ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၄၀၀၀၀) ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားေနၾကပါသည္။
ထိုေက်ာင္းမ်ား၏ အဓိက တန္ဖိုးမွာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ပညာ သင္ၾကား ႏိုင္ခြင့္ရရွိ ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ကေလးကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ား အပါအဝင္ ကေလးအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံရမႈမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈ ႏွင့္ မကင္းေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈမ်ား အပါအဝင္ ကေလးငယ္မ်ားကို အလဲြအသံုးျပဳ ခံရျခင္းမ်ားမွ ကင္းေဝးေစသည့္အျပင္ မိဘမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနခ်ိန္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳ ေဘးကင္းမႈ အရွိဆံုးအိမ္ (Safe house) မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ကေလးမ်ား၏ အသိဥာဏ္ဖြ႕ံျဖိဳးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အသိစိတ္ဓါတ္ အေတြးအေခၚမ်ား ျမင့္မား လာေစေရးအတြက္ သင္ၾကားေပးရာ ဌာနႀကီးမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာအရည္အေသြးမ်ားကိုလည္း ေဒသ အသီးသီးရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရး ဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး အဖြဲ႕မ်ား ေဒသတြင္း ပညာေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပညာေရးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ မ်ားျဖင့္ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေပး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရရွိႏိုင္မႈ အေျခအေန
အထက္တန္းလြန္ အဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ GED exam ကဲ့သို႔ေသာ program မ်ား၊ ထိုင္းသက္ႀကီး ပညာေရး (သို႔မဟုတ္) အေ၀းသင္ ပညာေရး ေကာ္ေဆာ္ေနာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ အထက္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ ရယူမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး ဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၁၀ တန္းေျဖဆိုသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အတန္းအလိုက္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မႈ မရွိေသးပါ။
အထူးသျဖင့္ အငယ္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္ ထိုင္းေက်ာင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ School within School program သာရွိၿပီး၊ ထိုအစီအစဥ္မွာလည္း စမ္းသပ္ ကာလ အေနအထားပင္ ရွိေနပါေသးသည္။ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးမ်ားအားလံုး ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးေပၚလစီကို ခ်မွတ္ထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရေက်ာင္း မ်ားတြင္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျမန္မာ ကေလးငယ္အားလံုး တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနလည္း မရွိ သလို ျမန္မာျပည္ျပန္မည့္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ျမန္မာပညာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္စပ္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေဒသအားလံုးတြင္ တေျပး  ညီ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္မူ ထိုင္းႏိုင္ငံေဒသ အသီးသီးရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားသည္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ရပ္တည္မႈ ဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕မႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲ၊ နည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ား ရရွိႏိုင္မႈ အခက္အခဲႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနၾကရသလို၊ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လိုက္ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးပင္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လိုက္ရျခင္းျဖင့္ စာသင္ခန္းမ်ားထဲရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္သည္ ဒုစရိုက္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ား၏ သားေကာင္မ်ား အျဖစ္သို႔ တြန္းပို႔ ေရာက္ရွိ သြားႏိုင္ၿပီး အိမ္ရွင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အမိ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆံုးရႈံးရမည္ ျဖစ္သလို ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ အနာဂတ္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်ာင္းေနရြယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားသည္ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀း ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထိုကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္ ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါေသးသည္။
ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုးသည္ ေစတနာ၊ ဝါသနာျဖင့္ အနစ္နာခံ သင္ၾကား ေပးေနၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အစည္းအရံုးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ပညာေရး၏ အနာဂတ္အတြက္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ၿပီး MEII ၏ ကြန္ယက္တြင္းရွိ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ထိုင္း၊ျမန္မာ အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၊ လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအသီးသီးသို႔ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို တိုက္တြန္း ေတာင္းဆို အႀကံျပဳ အပ္ပါသည္။

၁။ ထိုင္းျမန္မာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ပညာေရး အေထာက္အပံ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဒသတြင္း စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အလွဴရွင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုေပးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရးအတြက္ ပညာေရးရံပံုေငြမ်ားခ်မွတ္ ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေပးပါရန္။
၂။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရးသည္ အားလံုးအတြက္( Education for all) အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာ ကေလးငယ္မ်ားကို ထိုင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိုင္းႏို္င္ငံအတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္လည္း ထိုင္းပညာေရး စနစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ရန္ ပိုမို လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ေပးေစလိုပါသည္။ ထိုင္း၊ျမန္မာ အစိုး ရႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား ညွိႏိႈင္းၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ပညာေရး အသိအမွတ္ျပဳ ခံရမႈမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆို အပ္ပါသည္။
၃။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ျမန္မာ၊ ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ႕ပိုးမႈ ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။
၄။ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ကေလးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တကၠသိုလ္ /ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေစေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
၅။ ေက်ာင္းေနရန္ အခက္အခဲ ရွိေနေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေပးႏိိုင္မည့္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ အစိုးရမ်ားကပါ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚ ေပးရန္။
၆။ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားတြင္လည္း မတူညီေသာ ဘ၀ေနာက္ခံ၊ မတူညီေသာ ေက်ာင္းပညာေရး၊ မတူညီေသာ အသိပညာႏွင့္ မတူညီေသာ အေတြး အျမင္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လူမႈဘ၀မ်ားအတြက္ ပိုမို သင့္ေလ်ာ္၊ အပ္စပ္ေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတို႔ကို ျမန္မာျပည္တြင္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတို႔ကို အေျခခံလ်က္ သင့္ေတာ္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ဘ၀တုိ႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားလွ်က္ သင္ရိုးမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအသီးသီးကို သဟဇာတျဖစ္ေစလွ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယဥ္ေက်းမႈကို ထြန္းကား ေစေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး အားေပးကူညီ အသိအမွတ္ျပဳေပးပါရန္။
၆။ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာရည္ တုိးတက္မႈ အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ တိက်ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္တို႔ကို လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာသင္ရိုးအေပၚ အေျချပဳ၍ မြမ္းမံထား သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း ပညာေရးစနစ္တြင္ ဆက္လက္ သင္ၾကား ႏုိင္ရန္အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား၊ ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ား လုိအပ္ လွ်က္ ရွိေနပါသည္။
၇။ အမိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ပညာေရးေပၚလစီတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေဒသ တစ္ခုလံုး၏ ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၿပီး အတန္းအလိုက္ တေျပးညီ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန၊္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားအားလံုး၏ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ တစ္ရပ္ရပ္မွ စစ္ေဆးေထာက္ခံသည့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ မိမိတို႔ ေအာင္ျမင္သည့္ အတန္းအလိုက္ ျပန္လည္ တက္ရာက္ႏိုင္ခြင့္ရရွိရန္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ရရန္၊ ကေလးမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ အသိ အမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၈။ လုပ္ခလစာနည္းပါးစြာျဖင့္ အနစ္နာခံ စာသင္ၾကားေပးေနၾကသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ႕ပိုးမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ေပးမႈကို ျမန္မာ၊ ထိုင္း အစိုးရ အသီးသီး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နွစ္နိုင္ငံေပါင္းစည္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ၿပီး၊ ျပည္ေတာ္ျပန္ ေရႊ႕ေျပာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၊ အရည္အခ်င္း လုပ္သက္မ်ားအလိုက္ အသိအမွတ္ျပဳမွဳ၊ တာ၀န္ေပးအပ္မွဳမ်ားျဖင့္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
၉။ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ အသင္း အဖြဲ႔မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ အသီးသီးတြင္ ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္ျပီး ထိုဆရာဆရာမမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လြတ္လပ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ စုစည္းမႈျဖင့္သာလွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္း ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိလာ မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကေလးငယ္မ်ား အားလံုး မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိ ေနေစကာမူ ေဒသတြင္းရွိ အနာဂတ္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား မဆံုးရႈံးေစရန္အတြက္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိေစရန္ ထိုင္း၊ ျမန္မာ အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ပညာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေထာက္ပံ႕ ကူညီပံ႕ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္ဟု အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ေဒၚေရႊစင္၀င္း
ဥကၠဌ
ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အစည္းအရံုး
(BMTA)

ပူးတြဲပါဝင္ ေတာင္းဆိုေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
– REWC (ရေနာင္းေဒသ)
– FED (ဖန္္းင ပညာေရးဌာန)
– မဟာခ်ိဳင္ ေဒသစာသင္ေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း

Mee Eain Shin Development Foundation school ( MDF), DCLC school (ဘန္ေကာက္)
– Beam Education Foundation (ခ်င္းမိုင္)
– Minmahaw Education Foundation (မဲေဆာက္)
– Mae Tao Clinic (Child Protection)
– Committee for Protection and Promoting Child Rights (CPPCR)
– Social Action for Women (SAW)
– Community Council for Migrant Education (CCME)

ယခု ထုတ္ျပန္သည့္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခ်က္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမ်ား ညီလာခံ၏ တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
– ေဒၚေရႊစင္၀င္း ( ဥကၠဌ) 0783006046
– ဦးနိုင္နိုင္ထြန္း ( အတြင္းေရးမွဴး)0875247034
– မန္းေရႊနွင္း ( ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ)0872020584
– Bmta05@gmail.com

Posted in Announcement, ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ | Tagged | Leave a comment

ထိုင္းႏိုင္ငံ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း ဆရာ၊ဆရာမ်ား ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔က်င္းပ

Picture1

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တာခ့္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ညီလာခံႏွင့္ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ သင္တန္း ခမ္းမေဆာင္တြင္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမ်ား အစည္းအရံုး (BMTA) မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ ထိုင္းႏိုင္ငံေဒသ အသီးသီးမွ ပညာေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း ၇၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုအခမ္းအနားသို႔ ၈၈ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အလုပ္သမားေရးရာဌာနမွ ေဒၚမာမာဦး တက္ေရာက္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳ အမွာစကား ေျပာၾကားေပးၿပီး၊ ပညာေရးျပဳျပင္ျပာင္းလဲမႈ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ (NNER) မွလည္း ဂုဏ္ျပဳ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားကို မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ မယ္ပ တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Teacher Preparation Center (TPC) ေက်ာင္းမွ တိုင္းရင္းေပါင္းစံု သင္တန္းသားမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား စံုညီအကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီး၊ BMTA သီခ်င္းကို စုေပါင္းသီဆိုျခင္းျဖင့္ အခမ္းအနားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

Picture2
ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္း လာသူမ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ ပညာေရး ေဖၚေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ (Migrant Education Integration Initiative – MEII) ၏ ကြန္ယက္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရေနာင္း၊ ဖန္းင၊ မဟာခ်ိဳင္၊ ခ်င္းမိုင္၊ ဘန္ေကာက္တို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး အဖြဲ႕ အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ႏူတ္ခြန္းဆက္ စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
BMTA ဥကၠဌ ဆရာမန္းေရႊႏွင္းက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ “ယခုႏွစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဆရာ၊ဆရာမ်ား ညီလာခံႏွင့္ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္ က်င္းပခဲ့ရာ၊ ယခုႏွစ္သည္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအရံုး၏ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် အလုပ္အမွဴေဆာင္ သစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပြဲသည္ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္”။
၈၈ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ေဒၚမာမာဦးမွ “ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူတို႔ သားသမီးးမ်ား၏ ပညာေရးကိစၥမ်ားကို အတြင္း အျပင္ ဆက္စပ္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး စနစ္ျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ၏ လူသားအရင္းအျမစ္ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလြန္တန္ဖိုးရွိသည္” ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး World Education ၏ ကိုယ္စား ဆရာမ ေအမီမွ အားေပးဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ အဖြဲ႕ အစည္း အသီးသီးမွ ေပးပို႔လာေသာ သဝဏ္လႊာမ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ BMTA ၏ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားျခင္း၊ BMTA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ BMTA၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တင္ျပေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မူၾကမ္းကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့ရာ အခမ္းအနား သို႕ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွ တခဲနက္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။
ထိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မူၾကမ္းကို ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဒသတြင္း ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္ႏိုင္ငံ ေဒသ အသီးသီးမွ ပညာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ အစည္းအေဝးတြင္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ပကိတိ အေျခအေန သံုးသပ္ခ်က္ ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ အသိ အမွတ္ျပဳမႈဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး လာမည့္ တနလၤာေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေန႔လည္ပိုင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔ အႀကိဳ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေဘာ္လံုးၿပိဳင္ပြဲဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ သက္ႀကီးဝါႀကီး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ အလုပ္အမွဴေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း မ်ားႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္သြားမည့္ အလုပ္အမွဴေဆာင္ အဖြဲ႕သစ္ကို ဒီမိုကေရစီ နည္းတမ္းတက် ေအာင္ျမင္စြာေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါ သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ၊ဆရာမ်ား အစည္းအရံုးမွ ျပဳလုပ္ေသာ ကမာၻ႕ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားသည္ UNISCO website ၏ World Teachers’ Day Event တြင္ ယမန္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေဖၚျပျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Posted in Action movement, လႈပ္ရွားမႈမ်ား | Tagged | Leave a comment